Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR PAKKETREIS-OVEREENKOMSTEN

Artikel 1:  Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1

De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

 • de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
 • de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
 • de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
 • de verstrekte maaltijden;
 • de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
 • ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
 • de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
 • of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
 • de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
 • de betalingsmodaliteiten;
 • het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
 • algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
 • de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
 • inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2

De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3

De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: informatie door de reiziger

3.1

De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1

Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2

De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;

de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

informatie over de interne klachtenbehandeling;

informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;

informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3

Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

de nodige ontvangstbewijzen

de vouchers en vervoerbewijzen

informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

5.1

Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2

Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3

Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4

In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1

Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2

Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3

Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

6.4

Bij gebreke aan betaling van voorschotten en facturen op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de voorschot- of factuurdatum een conventionele verwijlintrest van 12% verschuldigd, alsmede een conventionele forfaitaire verhoging van 10% op het voorschot- of factuurbedrag met een minimum van € 75,00.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1

De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte stelt, en

2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2

Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1

De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2

 1. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3

Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4

Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1

De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

 1. a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
 2. b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
 3. c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2

In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

11.1

De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2

De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3

De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

12.1

De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2

Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3

Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4

Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6

Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7

De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8

De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9

De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelde en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1

De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2

Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1

De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2

De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3

De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

 

 

 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1

De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2

Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1

Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2

Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3

Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

18.4

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5

Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

19.2

De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3

De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5

Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ;

fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: [email protected]

BIJLAGE

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Rantour nv is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.

Rantour nv beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

 • Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
 • De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel.
 • De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
 • De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
 • De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
 • Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
 • De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.
 • Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
 • Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
 • In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
 • De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
 • Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Rantour nv heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij het Garantiefonds Reizen. Wanneer diensten door de insolventie van Rantour nv niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen (Metrologielaan 8, 1130 Brussel, België, [email protected], +32-(0)2/240.68.00).

Richtlijn (EU) 2015/2302,als omgezet  door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017112104&table_name=wet

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN RANTOUR NV

Artikel 1: prijzen

 1. A) het voorschot :

Het voorschot bedraagt 30% van de totale reissom, met een minimum van € 100.

 1. B) de reissom

De prijs is aangeduid per persoon

De prijzen omvatten:

 1. A) de kosten voor het vervoer met luxe autocar
 2. B) de diensten zoals die in het programma beschreven zijn.
 3. C) de kosten van het verblijfshotel op basis van een tweepersoonskamer.
 4. D) de kosten voor een eenpersoonskamer worden bepaald bij elke reis als toeslag.
 5. E) btw kosten bekend op 01/12/19
 6. F) de maaltijden vermeld in het programma.

Niet in de prijs begrepen:

 1. A) alle persoonlijke uitgaven voor dranken, fooien, inkomgelden, toeristische activiteiten en maaltijden vermeld met ‘gelegenheid tot’ of ‘mogelijkheid tot’ of ‘facultatief’
 2. B) de annulering- en bijstandsverzekering
 3. C) de kosten voor paspoorten, visa en andere formaliteiten
 4. D) wanneer men bij gebrek aan zijn/haar nodige documenten de reis geheel of gedeeltelijk niet kan deelnemen, is men zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die eraan verbonden zijn
 5. E) de dossiers kunnen onderworpen worden aan dossierkosten
 6. F) daarenboven zijn dossiers op aanvraag, behalve indien ze in een vaste boeking resulteren, onderworpen aan €25 bijkomende dossierkosten

Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

De prijzen zijn berekend op basis van

 1. A) wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 01/12/2019 bekend waren. Wijzigingen van de wisselkoersen zullen worden doorgevoerd, indien de koers van de munt van het land van bestemming hoger is dan de desbetreffende munt ten overstaan van de euro
 2. B) taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaventaksen, in vergelijking met de toestand op datum van de te koop aanbieding.
 3. C) de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen die een element uitmaken van deze vervoerprijs op basis van de datum van de tekoopaanbieding.

Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de pakketreis-overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald.

Artikel 1bis: betalingen

 

 1. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de reisbemiddelaar, netto en zonder korting.
 2. Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.
 3. Voor reservaties minder dan 1 maand voor vertrek dient de volledige reissom te worden betaald.

Artikel 2: formaliteiten

 1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper worden medegedeeld.
 2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
 3. Informatie door de reiziger: indien de reiziger een essentiële voorwaarde heeft om de reis uit te voeren moet hij dit verplicht vermelden. Bijzondere wensen van de reiziger ivm gezondheid en eetgewoontes dienen op voorhand te worden meegedeeld

Artikel 3: bagage

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.

Artikel 4: dienstregeling

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden door de reisorganisator.

Artikel 5: annulering en wijzigingen door de reiziger

 1. Annulering door de reiziger

De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon. De annulering moet zo vlug mogelijk tijdens de kantooruren aan het reisbureau worden medegedeeld. De annuleringsvoorwaarden zijn Forfaitair als volgt bepaald :

 1. A) voor een annulering van meer dan 30 dagen voor vertrek: 10% van de totale reissom met een minimum van € 50
 2. B) voor een annulering vanaf 30 dagen t/m 20 dagen voor vertrek: 25% van de totale reissom
 3. C) voor een annulering vanaf 19 dagen t/m 10 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom
 4. D) voor een annulering vanaf 9 dagen voor vertrek: 100% van de totale reissom
 5. E) voor een annulering op de vertrek dag of bij afwezigheid bij vertrek: 100% van de totale reissom

Opmerking : indien de reis het vervoer ter zee, een cruise of een vliegtuigtraject betreft, zijn op dit reisonderdeel de annuleringsvoorwaarden van de betrokken zeevaart- of luchtvaartmaatschappij van toepassing. Verzekeringen en dossierkosten zijn steeds 100% betaalbaar. Voor vliegtuigreizen en cruises zijn de algemene en bijzondere voorwaarden van de desbetreffende touroperator, vliegtuigmaatschappij, rederij, enz…van toepassing.

 1. Wijziging door de reiziger

Een wijziging van naam, opstapplaats (niet mogelijk minder dan 1 maand voor vertrek), regime brengt een dossierkost mee van € 15 per persoon. Alle effectieve kosten die een leverancier aanrekenen ivm wijziging door de reiziger zullen integraal worden doorgerekend aan de reiziger. Een wijziging van reisbestemming of vertrekdatum wordt beschouwd als een annulering door de reiziger.

Artikel 6: annulering door de reisorganisator

Wanneer er minder dan 20 deelnemers ingeschreven zijn voor een reis, kan de reisorganisator deze reis annuleren. Tenminste 21 dagen voor afreis zullen alle deelnemers door hun reisbureau schriftelijk worden verwittigd en worden de reeds betaalde sommen integraal terugbetaald. Er kan door de reiziger geen aanspraak gemaakt worden op enige schadeloosstelling.

Artikel 7: aansprakelijkheid

 1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
 2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.
 3. Voorbehoud voor excursies die ter plaatse worden geboekt
 4. De aansprakelijkheid van de organisator is beperkt tot 3 maal de reissom behalve voor persoonlijk letsel.
 5. De reisorganisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
 6. A) schade en/of verwondingen veroorzaakt door een tekortkoming van de reiziger
 7. B) onvoorziene gebeurtenissen zoals oorlogen, stakingen, overstromingen en de daaruit ontstane gevolgen
 8. C) verlies, diefstal of beschadiging van bagage
 9. D) inbreuk door de reiziger op de plaatselijke wetten en zeden

Artikel 8: uitsluiting

Een reiziger die zich zo gedraagt dat de goede uitvoering van de reis in het gedrang wordt gebracht of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere deelneming aan de reis of het verblijf worden uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten blijven te zijnen laste. Hij heeft in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom.

Artikel 9: Rantour vliegtuigreizen / strandvakanties / cruises / city- & minitrips / begeleide rondreizen

Rantour treedt bij vliegtuigreizen enkel op als doorverkoper en kan geenszins organisatorisch verantwoordelijk worden gesteld. Programma’s van vliegtuigreizen zijn afhankelijk van de plaatselijke autoriteiten en de touroperator en kunnen steeds gewijzigd en aangepast worden. De prijs voor vliegtuigreizen is steeds onder voorbehoud van wijziging door de touroperator, de luchtvaartmaatschappij en de invloeden van de wisselkoersen, brandstofprijzen of taksen

Artikel 10: doorverkoper

Aangezien Rantour uit de aard van haar producten en verkoopspolitiek besloten heeft vaste prijzen te bepalen, is het de doorverkoper niet toegestaan welke korting dan ook aan zijn klanten toe te kennen. Rantour behoudt zich het recht   voor om - wanneer inbreuken tegen deze bindende regel worden vastgesteld - de samenwerking met de doorverkoper onmiddellijk te beëindigen en een passende schadeloosstelling te eisen.

Artikel 11: parking Rantour

Rantour heeft Affligem als vertrekplaats. We bieden onze klanten de mogelijkheid gebruik te maken van onze private en afgesloten parking te Affligem. (€ 1 per dag/wagen - te reserveren bij inschrijving). Inclusief verzekering voor schade na diefstal, vandalisme, brand en schade door natuurkrachten. Vrijstelling: € 302,34  (brand en schade door natuurkrachten door water) / € 1.566,11  (diefstal, vandalisme en aardbeving) per wagen aan index 302,34 (index consumptieprijzen per december 2023). Voor diefstal en vandalisme een maximale tussenkomst is van 50.000 EUR. Uw parkingvoucher wordt u toegestuurd met de reisdocumenten en dient zichtbaar te worden aangebracht op de voorruit van het voertuig.

Artikel 12: wijzigingen aan het programma

Naargelang de omstandigheden behoudt de reisorganisator zich het recht voor om in het belang van de reis en van de reiziger bepaalde elementen te wijzigen voor zover deze niet van doorslaggevend belang zijn of een  waardevermindering tot gevolg hebben. Tevens bestaat de mogelijkheid om zelfs in een vrij laat stadium of zelfs tijdens de rondreis bij noodzaak een of meerdere hotelwijzigingen door te voeren. Uiteraard wordt in voorkomend geval    gestreefd naar gelijkwaardige accommodatie.

Artikel 13: hotelbeoordeling

Bij de naam van het hotel staat de officiële sterrencategorie die door de toeristische autoriteiten van het  desbetreffende land werd toegekend. Deze norm houdt naast een aantal objectieve (meetbare) criteria met betrekking tot de accommodatie (oppervlakte kamer, al dan niet terras, airco…) rekening met de aanwezigheid van diverse faciliteiten in en rond het hotel. De normen hebben geen betrekking op de kwaliteit van de maaltijden en de dienstverlening. De opmerking “dit hotel is geen vier (of drie…) sterren waard” heeft daardoor geen enkele zin of zou enkel geuit kunnen worden tegen de autoriteiten die het hotel hebben gequoteerd. In het buitenland gehanteerde criteria kunnen afwijken van Belgische normen en mogen geenszins als een beoordeling door de reisorganisator worden beschouwd.

Artikel 14: inkomgelden

de vermelde inkomgelden in het programma zijn louter informatief en gepubliceerd volgens de tarieven bekend per 01/12/2019. Deze tarieven zijn onder alle voorbehoud en afhankelijk van het aantal deelnemers, de datum van reservatie, de leeftijd van de reiziger en al dan niet een geleid bezoek met plaatselijke gids. Onze reisleiders kunnen in geval van overmacht of door onvoorziene omstandigheden of in het belang van het goede verloop van de reis meerdere bezoeken of alternatieven aanbieden die het vermelde bedrag kunnen wijzigen.

Artikel 15: klachtenregeling

 1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.
 2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 3. Voor eventuele geschillen die niet via de geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN DAGTRIPS VAN RANTOUR NV

Artikel 1: Programma’s

Bij elk programma worden de “inbegrepen diensten” nadrukkelijk vermeld. Alle andere niet vermelde diensten zijn steeds ‘niet inbegrepen’. De prijzen omvatten: de reis per autocar, de diensten zoals beschreven in de brochure, de btw volgens het tarief van toepassing op 01/12/19, de dienstvergoedingen voor reisleiders en chauffeurs. Alle prijzen zijn per persoon (tenzij anders vermeld in de brochure). Persoonlijke uitgaven, dranken, extra maaltijden, inkomgelden, boottochten, middagmalen, rondleidingen met plaatselijke gidsen, annulerings- en bijstandsverzekering e.d. zijn nooit in de prijs inbegrepen (tenzij anders vermeld). Facultatieve inkomgelden zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.   Alle toeristische reizen worden begeleid hetzij door een gespecialiseerde gids van Rantour, hetzij door een plaatselijke gids (n.v.t. Voor bepaalde themareizen, gastronomie en reizen met event en/of showprogramma). Onze programma’s zijn opgesteld per 01/12/19 en kunnen in geval van overmacht te allen tijde gewijzigd worden door de reisorganisator.

Artikel 2: Annulering door de reiziger

Bij annulering van een dagtrip worden de annuleringsvoorwaarden als volgt bepaald:

- tot 30 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 10% van de reis met een minimum van 10 euro.

- van 30 tot en met 15 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 50% van de reis.

- van 14 tot en met 8 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 75% van de reis.

- van 7 tot en met 1 dag voor vertrek een vergoeding gelijk aan 90% van de reis.

- voor een annulering op de vertrekdag of bij afwezigheid bij vertrek een vergoeding gelijk aan 100% van de reis.

- voor een annulering van een event of show of bij afwezigheid bij vertrek een vergoeding gelijk aan 100% van de reis (ook van toepassing voor verenigingen).

Iedere annulering moet zo vlug mogelijk schriftelijk aan rantour worden meegedeeld en in voorkomend geval mits  voorlegging van een medisch attest. Enkel de postdatum geldt voor het bepalen van de annuleringskost.

Artikel 3: Annulering door de reisorganisator

Rantour behoudt zich het recht voor om een dagtrip af te gelasten 14 dagen voor afreis indien minder dan 25 deelnemers. Rantour zal de reiziger hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Het al betaalde bedrag zal aan de reiziger integraal terugbetaald worden of overgezet worden naar een andere afreis of bestemming.

Artikel 4: Opstapplaats - vertrekplaats:

alle dagtrips vertrekken vanuit onze vertrekplaats te Affligem. Parking Rantour – Bellestraat 94 – Affligem

Artikel 5: Groepsvoorwaarden

Groepen vanaf 25 personen genieten een groepskorting van 5% voor de vertrekdatum vermeld in de brochure bij de desbetreffende dagreis. Niet van toepassing voor showprogramma’s en events.